УСЛУГИ
Погледнете што нудиме

НАДЗОР НА ОБЈЕКТИ ВО ГРАДБА

Поинт Дизајн врши надзор на изградба на градби од сите категории (станбени, деловни, комерцијални, станбено-деловни, спортски, образовни и др.) Тимот за надзор на изградба на објекти е составен од надзорни инженери од сите фази.

Проектирање и ревизија

Тимот на Поинт Дизајн изработува секаков вид на проектна документација, врши детална анализа и експертски пристапува кон проектантската задача. Поинт Дизајн работи согласно важечките стандарди и нормативи за проектирање, но ги применува и светските препораки во текот на проектантскиот процес. Поинт Дизајн изработува проектна документација во сите фази:

- aрхитектура;
- конструкција и сеизмика;
- водовод и канализација;
- електотехничка инсталација;
- машинска инсталација;

Поинт Дизајн поседува ЛИЦЕНЦА А И Б за проектирање.

Проектирање

Ревизија

Надзор